ساحل دور
 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

 فصل اول

۱-  عنکبوت چگونه توانایی تنیدن تار را بدست می آورد؟

2-  محل قرار گرفتن غده های تار در عنکبوت در کجاست؟

3-  ویژگی پروتئین تار عنکبوت چیست؟

4-  ماده آلی , اسکلت کربنی, هیدروکربن و پلی مر را تعریف کنید.

5-  2ماده که بیشترین ترکیب بدن جانداران را تشکیل می دهد چیست؟

6-  مونومر تشکیل دهنده DNA چیست؟

7-  علت تفاوت میان جانداران به چه دلیل می باشد؟

8-  واکنش هیدرولیز و سنتز آبدهی را توضیح داده برای هر یک مثال بزنید؟

9-  از تجزیه یک پلیمر که از 100 مونومر تشکیل شده است چه تعداد مولکول آب مصرف می شود

10- ساده ترین کربوهیدرات چه نام دارد؟

11- مهمترین مونوساکارید ها را نام ببرید؟

12- مهمترین مونوساکارید های 6 کربنی را نام ببرید؟

13- سوخت اصلی سلول  چیست؟

14-  یک ماده غذایی برای گلوگز- فروکتوزو گالاکتوز مثال بزنید؟

۱۵-واحد سازنده مالتوز- ساکاروز و گالاکتوز را بنویسید؟

16-یک پلی ساکارید ذخیره ای و یک پلی ساکارید ساختمانی را نام ببرید؟

17-گیاهان گلوکز را به چه صورت ذخیره می کنند؟

18-از غذاهای نشاسته دار چند مثال بزنید؟

19- ازپلی ساکارید گیاهی و جانوری یک مثال زده و محل ذخیره آنها را بنویسید؟

20-بیشترین ترکیب آلی طبیعت چیست؟

21-ویژگی سلولز را بنویسید.

22-چگونه سلولز باعث استحکام سلولها می شود؟

23-الیاف چیست؟ نقش آنرا بنویسید؟

24-چرا گاو وموریانه براحتی می توانند از انرژی سلولز استفاده کنند؟

25- چرا انسان وبعضی از جانوران نمی توانند از انرژی سلولز استفاده کنند؟

26-ویزگی مهم لیپید ها چیست؟

27-نقش لپیدها در بدن را بنویسید؟
28-واحد سازنده تری گلیسیرید را بنویسید؟

29-تعریف کنید:      چربی سیر شده            چربی سیر نشده

30-چه عاملی باعث میشود که بعضی روغن ها در دمای اتاق مایع باشند؟

31-روغن نباتی جامد هیدروزنه چگونه تهیه می شود؟

32-عوارض مصرف چربیهای جانوری سیر شده را بنویسید؟

33-نقش فسولیپیدها چیست؟

34-تفاوت فسولیپیدها و تری گلیسیرید ها در چیست؟

35- ویزگی مهم موم ها چیست؟

36-موارد استفاده موم هادر جانوران چیست؟ دلیل آن را بنویسید؟

37- یک استروئید جانوری  را نام ببرید؟

38- مورد استفاده کلسترول در بدن چیست؟

39-  افزایش کلسترول چه پیامدهایی دارد؟

40-نقش پروتئینها در بدن چیست؟

41-تعریف کنید: دی پپتید-  پلی پپتید - پیوند پپتیدی -  پروتئین  -   آنزیم درون سلولی-   آنزیم برون سلولی

42-پروتین ها یر چه اساسی تقسیم بندی شده نام برید؟

43- از پروتئین های زیر یک مثال بزنید:

منقبض شونده- دفاعی- انتقال دهنده- نشانه ای- آنزیم-ذخیره ای- ساختاری

44- هریک از موارد زیر جزو کدام دسته از پروتئین ها هستند؟

رباط -  اکتین-  پادتن آلبومین- ناخن -  زردپی-  هموگلوبین-  هورمون ها -   کاتالاز-  میوگلوبین

45-نقش آنزیم ها در بدن چیست؟

46- ویزگی مهم آنزیم ها را بنویسید؟

47-جایگاه فعال آنزیم چیست؟

48- چرا انزیم ها عمل اختصاصی دارند؟

49- چه عواملی اتصال پیس ماده به آنزیم را غیر ممکن می سازد؟

50- عواملی که باعث افزایش یا کاهش سرعت آنزیم می شوند را نام ببرید؟

51-موارد استفاده آنزیم های زیر را بنویسید:

پروتئازها آمیلازها سلولاز ها -  کاتالاز

52- منظور از واکنشهای  متابولیسم یا سوخت وساز چیست؟

53- از واکنش های انرزی زا و انرزی خواه هرکدام یک مثال بزنید؟

54-واحد سازنده آدنوزین تری فسفات را بنویسید؟

55- محل ذخیره انرژی در مولکول آدنوزین تری فسفات در کجاست؟

 چیست؟ATP56- نام دیگر

فصل دوم

۵۷-نحوه حرکت وتغذیه تریکودینا را بنویسید؟

۵۸-نقش اندامکهای زیر را در تک سلولی تریکودینا بنویسید:[

۱-مژک   ۲- خارهای اتصال دهنده  ۳- ماده وراثتی 

۵۹-اشتراک بدن انسان و تریکو دینا در چیست؟

۶۰-واحد اندازه گیری سلول چیست؟

۶۱-اصطلاحات زیر راتعریف کنید:

۱-میکرون  ۲- نمونه  ۳- بزرگ نمایی  ۴- ریزنگار ۵-قدرت تفکیک

۶۲- انواع میکروسکوپ های الکترونی را بنویسید؟

۶۳-موارد استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره چیست؟

۶۴-چرا میکروسکوپ های الکترونی نتوانستند جایگزین میکروسکوپ های نوری شوند؟

۶۵- برای دیدن اجزای زیر چه نوع میکروسکوپی مورد نیاز است؟

۱- سلول باکتری ۲- غشامیتوکندری ۳- سطح تیلاکوئید کلروپلاست

66- اگر بزرگنمایی عدسی چشمی  یک میکروسکوپ10×و این میکروسکوپ دارای دو عدسی شیی با بزرگنمایی40×و100× داشته باشد. بزرگترین و کوچکترین بزرگنمایی تصویر را بدست آورید؟

67-از کوچکترین ودرازترین سلول یک مثال ذکر کنید؟

68-چه عاملی اندازه وشکل سلول را تعیین میکند؟

69-چرا سلولهایی عصبی دراز و سلول تخم پرندگان حجیم است؟

70- عامل محدود کننده اندازه سلول چیست؟

71-نسبت سطح به حجم را در سلولهای بزرگ و کوچک مقایسه کنید؟

72-کدام یک از سلولهای روی کره زمین پس از بوجود آمدن قادر به  ادامه حیات شدند؟

73-سلولها به چند دسته تقسیم می شوند؟

74- سلولهای پروکاریوت به چند دسته تقسیم شده نام ببرید؟

75- ویژگی های مهم سلولهای پروکاریوتی را بنویسید؟

76-منظور از ناحیه نوکلئوتیدی در سلولهای پروکاریوت چیست؟

77-نقش اندامکهای زیر را در باکتری بنویسید:

آ)ریبوزوم ها  ب) غشای پلاسمایی  ج) دیواره سلولی  د) کپسول    ه) پیلی        

و) تاژک     ز) DNAی باکتری

78-آشکارترین تفاوت سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی در چیست؟


79-اندامکهایی را نام برده که در سلول گیاهی وجود ندارد؟

80- چه اندامکهایی فقط در سلول گیاهی وجود دارد؟

81- چند اندامک بدون غشا را در سلول نام ببرید؟

82-چگونه بعضی از فرایند های متابولیسمی با وجود نیاز به شرایط  متفاوت در یک سلول انجام می شود؟

83-چند مورد از فواید غشا های درون سلولی را بنویسید؟

84-نقش سانتریول در سلول چیست؟

85-تاژک در چه سلولهایی وجود دارد؟

86- سانتریول مخصوص چه سلولهایی است؟

87-نقش دیواره سلولی در سلولهای گیاهی چیست؟

88-اجزا سازنده ی سانتریول و اسکلت سلولی چیست؟

89-جنس دیواره ی سلولی,سلولهای گیاهی از چیست؟

90-نقش تیغه میانی در دیواره سلولی چیست؟

91-دیواره دومین که جزو دیواره سلولی است در کدام سلولها بوجود می آید؟

92-ارتباط بین سلولهای گیاهی چگونه صورت می گیرد؟

93- چه موادی از طریق پلاسمودسم ها جابجا می شود؟

94- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

پلاسمودسم  - لان  - ریز لوله ( میکرو توبول) – ریز رشته ( میکروفیلامنت)

95-نقش غشای سلولی چیست؟ یک ویژگی مهم آنرا بنویسید؟

96-آیا غشای پلاسمایی شبیه دیواره ی یک ظرف است؟ چرا؟

97-درباره غشای سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید:

آ-بیشترین مولکول غشا چه نام دارد؟

ب_ویژگی مهم آن چیست؟

ج-چند لایه ای است؟

د-نقش آنرا بنویسید؟

98- پروتئین ها ی غشای سلولی به چند دسته تقسیم می شوند؟

99-نقش مولکولهای پروتئینی پذیرنده غشا چیست؟

100-منظور از این جمله چیست: " کانالهای پروتئینی غشای سلولی تخصصی عمل می کنند"؟

101-نقش پروتئین های ناقل غشای سلولی چیست؟

102-کاناهای پروتئینی غشا از نظر نحوه عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند؟

103-ریبوزوم ها در کدام قسمت سلول یافت می شوند؟

104-وظیفه ی ریبوزوم چیست؟

105-ریبوزوم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

106- ریبوزومهای یوکاریوت و پروکاریوت را با هم مقایسه کنید؟

107-سیتو سل چیست؟

108-وظیفه ی هسته در سلول چیست؟

109- تبادل مواد بین هسته و سیتو پلاسم از چه راهی صورت می گیرد؟

110-شیره ی هسته  شامل چه موادی است؟

111-نقش پروتئینهای اسکلت هسته ای در هسته چیست؟

112-هستک چیست؟ شامل چه اجزایی می باشد؟

113-وظیفه ی هستک در سلول چیست؟

114-منظور از دستگاه غشایی درونی چیست؟

115-دو نوع شبکه ی آندوپلاسمی را نام ببرید؟ چرا هر کدام را به این نام می خوانند؟

116-کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟

117-دو کار اصلی شبکه ی آندوپلاسمی صاف را بنویسید؟

118-شبکه ی آندوپلاسمی زبر چگونه عمل غشا سازی را انجام می دهد؟

119-پادتن چیست؟ پادتن ها توسط سلولهایی ساخته می شوند؟

120-ساختار پادتن شامل چه اجزایی است؟

121-نحوه ی پروتئین سازی توسط شبکه ی آندوپلاسمی زبر را شرح دهید؟

122-گلیکو پروتئین چیست؟

123-وزیکول (کیسه چه ) چیست؟

124- مسیر وزیکول انتقالی بعد از شبکه ی آندوپلاسمی زبر چگونه است؟

125-نقش اصلی در شبکه ی آندوپلاسمی صاف بر عهده ی کدام است؟

126-مهمتریتن اعمال شبکه ی آندوپلاسمی صاف را نام برید؟

127-نقش شبکه ی آندو.پلاسمی صاف را در اندامهای زیر بنویسید:

جگر                       ماهیچه

128-نقش یون کلسیم در ماهیچه ها چیست؟

129- عمل سم زدایی توسط کدام اندامک سلول صورت می گیرد؟

130-چرا جسم گلژی را به این نام می خوانند؟

131-ساختار جسم گلژی چگونه است؟

132-ساختار جسم گلژی را با شبکه ی آندوپلاسمی مقایسه کنید؟

133-تعداد اجسام گلژی در هر سلول به چه عاملی بستگی دارد؟

134-وظیفه ی دستگاه گلژی چیست؟

135-محل ساخته شدن لیزوزومها در سلول کجاست؟

136-ساختار لیزوزوم ها چگونه است؟

137-نقش لیزوزوم هادر سلول را بنویسید؟

138- چرا بدون لیزوزومها هیچ سلوای نمی تواند آنزیم های گوارشی داشته باشد؟

139-کدام اندامک سلول در نمو جنینی نقش دارد؟

140-ساختار واکوئل ها چگونه است؟
141-نقش های مختلف واکوئل مرگزی در گیاهان را بنویسید؟

142-نقش واکوئل مرکزی در گلبرگ گیاهان چیست؟

143-واکوئل ضرباندار در کدام موجود وجود داشته و نقش آن چیست؟

144-وجود واکوئل ضرباندار چه مزیتی برای پارامسی دارد؟

145-یک مثال ازپیوستگی غشای درونی بزنید؟

146-فتوسنتز چیست؟ بر عهده ی کدام اندامک است؟

147-فضای درون کلروپلاست به چند بخش تقسیم می شود؟

148-مایع درون کلروپلاست چه نام داشته و شامل چیست؟

149-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

گرانوم -  استروما  -  تنفس سلولی – ماتریکس -  کریستا

150-انرژی خورشیدی در کدام قسمت کلروپلاست به کار گرفته می شود؟

151-پلاست معمولا شامل چه موادی است؟

152-نقش میتوکندری چیست؟

153-اندامکهای از سلول را نام ببرید که دو غشایی باشند؟

154-محل انجام واکنشهای تنفس سلولی در میتوکندری در کجاست؟

155-محل قرار گرفتن آنزیم های سازنده ی ATPدر میتوکندری در کجاست؟

156-نقش کریستا ها در میتوکندری چیست؟

157-ساختار میتوکندری و کلروپلاست را مقایسه کنید؟

158-انتشار را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟

159-چه علملی باعث انتشار می شود؟

160-چه عاملی باعث بوجود آمدن شیب  غلظت می شود؟

161-نتیجه ی نهایی انتشار چیست؟

162-حرکت خالص مولکولها در انتشارچگونه محاسبه می شود؟

163-ویژگی انتشار ساده را بنویسید؟

164-ویژگی انتشار تسهیل شده را بنویسید؟

165- تفاوت و تشابه انتشار ساده و تسهیل شده را نویسید؟

166-گرما چه تاثیر ی بر انتشار دارد؟ چرا؟

167-انتقال فعال چیست؟ ویژگی ان را بنویسید؟

168-تفاوت انتشار ساده وانتقال فعال را بنویسید؟

169-تفاوت انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید؟

170-تشابه انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید؟

171-پدیده ی آندوسیتوز و اگزوسیتوز را تعریف کنید؟

172- چه موادی بر اساس آندوسیتوز وارد سلول می شوند؟

173-آب به چه صورت به سلول وارد می شود؟

174-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

اسمز  -فشار اسمزی  -  تورژسانس  -    پلاسمولیز

175- چه موقع پدیده ی اسمز روی می دهد؟

176-چرا سلولهای بدن انسان در خطر ترکیدن در اثر اسمز قرار ندارند؟

177-اگر یک گلبول قرمز را در آب خالص فرو بریم چه اتفاقی می افتد؟

178-چرا سلولهای گیاهی در اثر ورود آب نمی ترکند؟

179-اگر یک سلول گیاهی را در آب خالص فرو بریم چه اتفاقی می افتد؟

180- تورژسانس چه فایده ای برای گیاهان خشکی دارد؟

181-اگر یک سلول گیاهی را در محلول نمکی قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

-

 

[ دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۶ قبل از ظهر ] [ ساحل دور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تصورهای باطل نقش زد آینده ی ما را

به تصویری مجازی خط کشید آیینه ی ما را

رفاقتها،محبتها چرا زیبا سرابی بود

گذشت لحظه‌های عشق ما آشفته خوابی بود

غرورم را لباست می‌کنم،باز التماست می‌کنم

تا وقت دیدار

دو چشمم فرش پایت می‌کنم،جانم فدایت می‌کنم

من را میازار

امکانات وب