فصل اول

۱-  عنکبوت چگونه توانایی تنیدن تار را بدست می آورد؟

2-  محل قرار گرفتن غده های تار در عنکبوت در کجاست؟

3-  ویژگی پروتئین تار عنکبوت چیست؟

4-  ماده آلی , اسکلت کربنی, هیدروکربن و پلی مر را تعریف کنید.

5-  2ماده که بیشترین ترکیب بدن جانداران را تشکیل می دهد چیست؟

6-  مونومر تشکیل دهنده DNA چیست؟

7-  علت تفاوت میان جانداران به چه دلیل می باشد؟

8-  واکنش هیدرولیز و سنتز آبدهی را توضیح داده برای هر یک مثال بزنید؟

9-  از تجزیه یک پلیمر که از 100 مونومر تشکیل شده است چه تعداد مولکول آب مصرف می شود

10- ساده ترین کربوهیدرات چه نام دارد؟

11- مهمترین مونوساکارید ها را نام ببرید؟

12- مهمترین مونوساکارید های 6 کربنی را نام ببرید؟

13- سوخت اصلی سلول  چیست؟

14-  یک ماده غذایی برای گلوگز- فروکتوزو گالاکتوز مثال بزنید؟

۱۵-واحد سازنده مالتوز- ساکاروز و گالاکتوز را بنویسید؟

16-یک پلی ساکاریدذخیره ای ویک پلی ساکاریدساختمانی رانام ببرید؟

17-گیاهان گلوکزرابه چهصورت ذخیره میکنند؟

18-ازغذاهای نشاسته دارچندمثال بزنید؟

19- ازپلی ساکاریدگیاهی وجانوری یک مثال زده ومحل ذخیره آنهارابنویسید؟

20-بیشترین ترکیب آلی طبیعت چیست؟

21-ویژگی سلولزرابنویسید.

22-چگونه سلولزباعث استحکام سلولهامیشود؟

23-الیاف چیست؟نقش آنرابنویسید؟

24-چراگاووموریانه براحتی می توانندازانرژی سلولزاستفاده کنند؟

25- چراانسان وبعضی ازجانوران نمیتوانندازانرژی سلولزاستفاده کنند؟

26-ویزگی مهم لیپید ها چیست؟

27-نقش لپیدها در بدن را بنویسید؟
28-واحد سازنده تری گلیسیرید را بنویسید؟

29-تعریف کنید:      چربی سیر شده            چربی سیر نشده

30-چه عاملی باعث میشود که بعضی روغن ها در دمای اتاق مایع باشند؟

31-روغن نباتی جامد هیدروزنه چگونه تهیه می شود؟

32-عوارض مصرف چربیهای جانوری سیر شده را بنویسید؟

33-نقش فسولیپیدها چیست؟

34-تفاوت فسولیپیدها و تری گلیسیرید ها در چیست؟

35- ویزگی مهم موم ها چیست؟

36-موارد استفاده موم هادر جانوران چیست؟ دلیل آن را بنویسید؟

37- یک استروئید جانوری  را نام ببرید؟

38- مورد استفاده کلسترول در بدن چیست؟

39-  افزایش کلسترول چه پیامدهایی دارد؟

40-نقش پروتئینها در بدن چیست؟

41-تعریف کنید: دی پپتید-  پلی پپتید - پیوند پپتیدی -  پروتئین  -   آنزیم درون سلولی-   آنزیم برون سلولی

42-پروتین ها یر چه اساسی تقسیم بندی شده نام برید؟

43- از پروتئین های زیر یک مثال بزنید:

منقبض شونده- دفاعی- انتقال دهنده- نشانه ای- آنزیم-ذخیره ای- ساختاری

44- هریک از موارد زیر جزو کدام دسته از پروتئین ها هستند؟

رباط -  اکتین-  پادتن آلبومین- ناخن -  زردپی-  هموگلوبین-  هورمون ها -   کاتالاز-  میوگلوبین

45-نقش آنزیم ها در بدن چیست؟

46- ویزگی مهم آنزیم ها را بنویسید؟

47-جایگاه فعال آنزیم چیست؟

48- چرا انزیم ها عمل اختصاصی دارند؟

49- چه عواملی اتصال پیس ماده به آنزیم را غیر ممکن می سازد؟

50- عواملی که باعث افزایش یا کاهش سرعت آنزیم می شوند را نام ببرید؟

51-موارد استفاده آنزیم های زیر را بنویسید:

پروتئازها آمیلازها سلولاز ها -  کاتالاز

52- منظور از واکنشهای  متابولیسم یا سوخت وساز چیست؟

53- از واکنش های انرزی زا و انرزی خواه هرکدام یک مثال بزنید؟

54-واحد سازنده آدنوزین تری فسفات را بنویسید؟

55- محل ذخیره انرژی در مولکول آدنوزین تری فسفات در کجاست؟

 چیست؟ATP56- نام دیگر

فصل دوم

۵۷-نحوه حرکت وتغذیه تریکودینا را بنویسید؟

۵۸-نقش اندامکهای زیر را در تک سلولی تریکودینا بنویسید:[

۱-مژک   ۲- خارهای اتصال دهنده  ۳- ماده وراثتی 

۵۹-اشتراک بدن انسان و تریکو دینا در چیست؟

۶۰-واحد اندازه گیری سلول چیست؟

۶۱-اصطلاحات زیر راتعریف کنید:

۱-میکرون  ۲- نمونه  ۳- بزرگ نمایی  ۴- ریزنگار ۵-قدرت تفکیک

۶۲- انواع میکروسکوپ های الکترونی را بنویسید؟

۶۳-موارد استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره چیست؟

۶۴-چرا میکروسکوپ های الکترونی نتوانستند جایگزین میکروسکوپ های نوری شوند؟

۶۵- برای دیدن اجزای زیر چه نوع میکروسکوپی مورد نیاز است؟

۱- سلول باکتری ۲- غشامیتوکندری ۳- سطح تیلاکوئید کلروپلاست

66- اگر بزرگنمایی عدسی چشمی  یک میکروسکوپ10×و این میکروسکوپ دارای دو عدسی شیی با بزرگنمایی40×و100× داشته باشد. بزرگترین و کوچکترین بزرگنمایی تصویر را بدست آورید؟

67-از کوچکترین ودرازترین سلول یک مثال ذکر کنید؟

68-چه عاملی اندازه وشکل سلول را تعیین میکند؟

69-چرا سلولهایی عصبی دراز و سلول تخم پرندگان حجیم است؟

70- عامل محدود کننده اندازه سلول چیست؟

71-نسبت سطح به حجم را در سلولهای بزرگ و کوچک مقایسه کنید؟

72-کدام یک از سلولهای روی کره زمین پس از بوجود آمدن قادر به  ادامه حیات شدند؟

73-سلولها به چند دسته تقسیم می شوند؟

74- سلولهای پروکاریوت به چند دسته تقسیم شده نام ببرید؟

75- ویژگی های مهم سلولهای پروکاریوتی را بنویسید؟

76-منظور از ناحیه نوکلئوتیدی در سلولهای پروکاریوت چیست؟

77-نقش اندامکهای زیر را در باکتری بنویسید:

آ)ریبوزوم ها  ب) غشای پلاسمایی  ج) دیواره سلولی  د) کپسول    ه) پیلی        

و) تاژک     ز) DNAی باکتری

78-آشکارترین تفاوت سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی در چیست؟


79-اندامکهایی را نام برده که در سلول گیاهی وجود ندارد؟

80- چه اندامکهایی فقط در سلول گیاهی وجود دارد؟

81- چند اندامک بدون غشا را در سلول نام ببرید؟

82-چگونه بعضی از فرایند های متابولیسمی با وجود نیاز به شرایط  متفاوت در یک سلول انجام می شود؟

83-چند مورد از فواید غشا های درون سلولی را بنویسید؟

84-نقش سانتریول در سلول چیست؟

85-تاژک در چه سلولهایی وجود دارد؟

86- سانتریول مخصوص چه سلولهایی است؟

87-نقش دیواره سلولی در سلولهای گیاهی چیست؟

88-اجزا سازنده ی سانتریول و اسکلت سلولی چیست؟

89-جنس دیواره ی سلولی,سلولهای گیاهی از چیست؟

90-نقش تیغه میانی در دیواره سلولی چیست؟

91-دیواره دومین که جزو دیواره سلولی است در کدام سلولها بوجود می آید؟

92-ارتباط بین سلولهای گیاهی چگونه صورت می گیرد؟

93- چه موادی از طریق پلاسمودسم ها جابجا می شود؟

94- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

پلاسمودسم  - لان  - ریز لوله ( میکرو توبول) – ریز رشته ( میکروفیلامنت)

95-نقش غشای سلولی چیست؟ یک ویژگی مهم آنرا بنویسید؟

96-آیا غشای پلاسمایی شبیه دیواره ی یک ظرف است؟ چرا؟

97-درباره غشای سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید:

آ-بیشترین مولکول غشا چه نام دارد؟

ب_ویژگی مهم آن چیست؟

ج-چند لایه ای است؟

د-نقش آنرا بنویسید؟

98- پروتئین ها ی غشای سلولی به چند دسته تقسیم می شوند؟

99-نقش مولکولهای پروتئینی پذیرنده غشا چیست؟

100-منظور از این جمله چیست: " کانالهای پروتئینی غشای سلولی تخصصی عمل می کنند"؟

101-نقش پروتئین های ناقل غشای سلولی چیست؟

102-کاناهای پروتئینی غشا از نظر نحوه عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند؟

103-ریبوزوم ها در کدام قسمت سلول یافت می شوند؟

104-وظیفه ی ریبوزوم چیست؟

105-ریبوزوم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

106- ریبوزومهای یوکاریوت و پروکاریوت را با هم مقایسه کنید؟

107-سیتو سل چیست؟

108-وظیفه ی هسته در سلول چیست؟

109- تبادل مواد بین هسته و سیتو پلاسم از چه راهی صورت می گیرد؟

110-شیره ی هسته  شامل چه موادی است؟

111-نقش پروتئینهای اسکلت هسته ای در هسته چیست؟

112-هستک چیست؟ شامل چه اجزایی می باشد؟

113-وظیفه ی هستک در سلول چیست؟

114-منظور از دستگاه غشایی درونی چیست؟

115-دو نوع شبکه ی آندوپلاسمی را نام ببرید؟ چرا هر کدام را به این نام می خوانند؟

116-کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟

117-دو کار اصلی شبکه ی آندوپلاسمی صاف را بنویسید؟

118-شبکه ی آندوپلاسمی زبر چگونه عمل غشا سازی را انجام می دهد؟

119-پادتن چیست؟ پادتن ها توسط سلولهایی ساخته می شوند؟

120-ساختار پادتن شامل چه اجزایی است؟

121-نحوه ی پروتئین سازی توسط شبکه ی آندوپلاسمی زبر را شرح دهید؟

122-گلیکو پروتئین چیست؟

123-وزیکول (کیسه چه ) چیست؟

124- مسیر وزیکول انتقالی بعد از شبکه ی آندوپلاسمی زبر چگونه است؟

125-نقش اصلی در شبکه ی آندوپلاسمی صاف بر عهده ی کدام است؟

126-مهمتریتن اعمال شبکه ی آندوپلاسمی صاف را نام برید؟

127-نقش شبکه ی آندو.پلاسمی صاف را در اندامهای زیر بنویسید:

جگر                       ماهیچه

128-نقش یون کلسیم در ماهیچه ها چیست؟

129- عمل سم زدایی توسط کدام اندامک سلول صورت می گیرد؟

130-چرا جسم گلژی را به این نام می خوانند؟

131-ساختار جسم گلژی چگونه است؟

132-ساختار جسم گلژی را با شبکه ی آندوپلاسمی مقایسه کنید؟

133-تعداد اجسام گلژی در هر سلول به چه عاملی بستگی دارد؟

134-وظیفه ی دستگاه گلژی چیست؟

135-محل ساخته شدن لیزوزومها در سلول کجاست؟

136-ساختار لیزوزوم ها چگونه است؟

137-نقش لیزوزوم هادر سلول را بنویسید؟

138- چرا بدون لیزوزومها هیچ سلوای نمی تواند آنزیم های گوارشی داشته باشد؟

139-کدام اندامک سلول در نمو جنینی نقش دارد؟

140-ساختار واکوئل ها چگونه است؟
141-نقش های مختلف واکوئل مرگزی در گیاهان را بنویسید؟

142-نقش واکوئل مرکزی در گلبرگ گیاهان چیست؟

143-واکوئل ضرباندار در کدام موجود وجود داشته و نقش آن چیست؟

144-وجود واکوئل ضرباندار چه مزیتی برای پارامسی دارد؟

145-یک مثال ازپیوستگی غشای درونی بزنید؟

146-فتوسنتز چیست؟ بر عهده ی کدام اندامک است؟

147-فضای درون کلروپلاست به چند بخش تقسیم می شود؟

148-مایع درون کلروپلاست چه نام داشته و شامل چیست؟

149-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

گرانوم -  استروما  -  تنفس سلولی – ماتریکس -  کریستا

150-انرژی خورشیدی در کدام قسمت کلروپلاست به کار گرفته می شود؟

151-پلاست معمولا شامل چه موادی است؟

152-نقش میتوکندری چیست؟

153-اندامکهای از سلول را نام ببرید که دو غشایی باشند؟

154-محل انجام واکنشهای تنفس سلولی در میتوکندری در کجاست؟

155-محل قرار گرفتن آنزیم های سازنده ی ATPدر میتوکندری در کجاست؟

156-نقش کریستا ها در میتوکندری چیست؟

157-ساختار میتوکندری و کلروپلاست را مقایسه کنید؟

158-انتشار را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟

159-چه علملی باعث انتشار می شود؟

160-چه عاملی باعث بوجود آمدن شیب  غلظت می شود؟

161-نتیجه ی نهایی انتشار چیست؟

162-حرکت خالص مولکولها در انتشارچگونه محاسبه می شود؟

163-ویژگی انتشار ساده را بنویسید؟

164-ویژگی انتشار تسهیل شده را بنویسید؟

165- تفاوت و تشابه انتشار ساده و تسهیل شده را نویسید؟

166-گرما چه تاثیر ی بر انتشار دارد؟ چرا؟

167-انتقال فعال چیست؟ ویژگی ان را بنویسید؟

168-تفاوت انتشار ساده وانتقال فعال را بنویسید؟

169-تفاوت انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید؟

170-تشابه انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید؟

171-پدیده ی آندوسیتوز و اگزوسیتوز را تعریف کنید؟

172- چه موادی بر اساس آندوسیتوز وارد سلول می شوند؟

173-آب به چه صورت به سلول وارد می شود؟

174-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

اسمز  -فشار اسمزی  -  تورژسانس  -    پلاسمولیز

175- چه موقع پدیده ی اسمز روی می دهد؟

176-چرا سلولهای بدن انسان در خطر ترکیدن در اثر اسمز قرار ندارند؟

177-اگر یک گلبول قرمز را در آب خالص فرو بریم چه اتفاقی می افتد؟

178-چرا سلولهای گیاهی در اثر ورود آب نمی ترکند؟

179-اگر یک سلول گیاهی را در آب خالص فرو بریم چه اتفاقی می افتد؟

180- تورژسانس چه فایده ای برای گیاهان خشکی دارد؟

181-اگر یک سلول گیاهی را در محلول نمکی قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 تاريخ : پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ | ۱۰:۶ قبل از ظهر | نویسنده : ع.رنجبر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.